ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      กองสวัสดิการสังคม
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      กิจการสภา
      การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนดำเนินการ อบต.สนามแจง
      สภาเด็กและเยาวชน อบต.สนามแจง
      แผนพัฒนาตำบลสามปี
      โครงการ อบต.สนามแจง
      สภาวัฒนธรรมตำบล
      ลดขั้นตอนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กองสวัสดิการสังคม
      ส่วนสำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
      ประกาศ ของอบต.สนามแจง
      คำสั่งอบต.สนามแจง
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      ข้อบัญญัติงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แผนพัฒนาตำบลสามปี ] 
      

 แผนพัฒนาตำบลสามปี

 หน้าปก.doc

 คำนำ.doc

 แผน 55.doc

 ส่วนที่ 5.1.doc

 ส่วน 6 .doc

 แผนสามปี_57-59.docx

 ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-13at 19:30
 

 

 
153 หมู่ที่ 9 ตำบลสนามแจง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  15110  โทร.036-471080
E-mail..eubuylub@windowslive.com